سامانه مدیریت شناسه با هدف تسهیل ارائه خدمات مرکز فناوری اطلاعات به دانشگاهیان گرامی و همچنین به عنوان جزء مکمل سامانه احراز هویت مرکزی راه اندازی شده است. همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، استاد و کارمند در این سامانه حساب یکتا دارند که می توانند از آن در احراز هویت سامانه های تحت پوشش سامانه احراز هویت مرکزی و همچنین ایمیل دانشگاه استفاده کنند.

نام کاربری برای دانشجویان شماره دانشجویی و برای اساتید و کارمندان شماره پرسنلی است. دانشجویان جدید الورود می توانند کلمه عبور خود را از گزارش ۶۷۲ گلستان دریافت کنند. در حال حاضر نحوه دریافت این حساب برای اساتید و کارمندان جدید به صورت حضوری است.

توجه داشته باشید حساب اینترنت از این حساب جداست و تغییر کلمه عبور آن از طریق acc.iut.ac.ir انجام می گیرد.

پیگیری مشکلات از طریق سامانه پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات.