نام کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و از اساتید و کارمندان شماره پرسنلی است. کلمه عبور اولیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به بعد و کارمندان کد ملی است.

توجه داشته باشید حساب اینترنت از این حساب جداست و تغییر کلمه عبور آن از طریق acc.iut.ac.ir انجام می‌گیرد.

برای تغییر کلمه عبور وارد شوید. در صورت فراموشی کلمه عبور بازنشانی کلمه عبور را بزنید.

بازنشانی کلمه عبور بازیابی نام کاربری